Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/2440/122937
Citations
Scopus Web of Science® Altmetric
?
?
Type: Journal article
Title: 2016 ESC Guidelines for the management of atrial fibrillation developed in collaboration with EACTS
Author: Kirchhof, P.
Benussi, S.
Kotecha, D.
Ahlsson, A.
Atar, D.
Casadei, B.
Castella, M.
Diener, H.C.
Heidbuchel, H.
Hendriks, J.
Hindricks, G.
Manolis, A.S.
Oldgren, J.
Popescu, B.A.
Schotten, U.
Van Putte, B.
Vardas, P.
Citation: Kardiologia Polska, 2016; 74(12):1359-1469
Publisher: Viamedica International Healthcare
Issue Date: 2016
ISSN: 0022-9032
1897-4279
Statement of
Responsibility: 
Paulus Kirchhof, Stefano Benussi, Dipak Kotecha, Anders Ahlsson, Dan Atar ... Jeroen Hendriks ... et al.
Abstract: Wytyczne ESC reprezentują stanowisko tego towarzystwa i powstały po dokładnej ocenie dowodów naukowych dostępnych w czasie, kiedy przygotowywano niniejszy dokument. European Society of Cardiology nie ponosi odpowiedzialności w przypadku jakichkolwiek sprzeczności, rozbieżności i/lub niejednoznaczności między wytycznymi ESC a jakimikolwiek innymi oficjalnymi zaleceniami lub wytycznymi wydanymi przez odpowiednie instytucje zdrowia publicznego, zwłaszcza w odniesieniu do właściwego wykorzystywania strategii opieki zdrowotnej lub leczenia. Zachęca się pracowników opieki zdrowotnej, aby w pełni uwzględniali te wytyczne ESC, gdy dokonują oceny klinicznej, a także kiedy określają i realizują medyczne strategie prewencji, diagnostyki lub leczenia. Wytyczne nie znoszą jednak w żaden sposób indywidualnej odpowiedzialności pracowników opieki zdrowotnej za podejmowanie właściwych i dokładnych decyzji z uwzględnieniem stanu zdrowia danego pacjenta i po konsultacji z danym pacjentem oraz, jeżeli jest to właściwe i/lub konieczne, z opiekunem pacjenta. Wytyczne ESC nie zwalniają też pracowników opieki zdrowotnej z konieczności pełnego i dokładnego rozważenia odpowiednich, oficjalnych uaktualnionych zaleceń lub wytycznych wydanych przez kompetentne instytucje zdrowia publicznego w celu odpowiedniego postępowania z każdym pacjentem w świetle naukowo akceptowanych danych odnoszących się do ich zobowiązań etycznych i zawodowych. Na pracownikach opieki zdrowotnej spoczywa odpowiedzialność za weryfikację zasad i przepisów odnoszących się do leków i urządzeń w momencie ich stosowania (przepisywania).
Keywords: Humans
Atrial Fibrillation
Cardiology
Societies, Medical
Europe
Female
Male
Rights: © The European Society of Cardiology 2016. Wszystkie prawa zastrzeżone.
DOI: 10.5603/KP.2016.0172
Appears in Collections:Aurora harvest 4
Medicine publications

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.