Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2440/82971
Type: Journal article
Title: Birds of a feather don't always flock together: user problems in identifying headwords in online English learner's dictionaries
Author: Miller, J.
Citation: Lexikos, 2013; 23:273-285
Publisher: Buro van die Woordeboek van die Afrikaanse Taal
Issue Date: 2013
ISSN: 1684-4904
Statement of
Responsibility: 
Julia Miller
Abstract: Idioms, sayings and proverbs (referred to here as 'phrasemes'), are a central part of the English language. However, it is often difficult for learners of English as an Additional Lan­guage (EAL) to choose the correct headword when looking for such expressions in a dictionary. Learn­ers may not recognise a word as belonging to a phraseme, and so may not look under a single, 'important' word. Moreover, their choice of a salient word may not accord with the lexicog­rapher's. Thirdly, they may not recognise phraseme variants, such as carry/take coals to New­castle. They may therefore often fail to find the phraseme altogether. A study of 84 phrasemes in five online English learner's dictionaries (Cambridge Advanced Learner's Dictionary, Collins COBUILD Advanced Dictionary, Longman Dictionary of Contem­porary English, Macmillan English Dictionary for Advanced Learners and Oxford Advanced Learner's Dic­tion­ary) revealed a lack of uniformity across and often within dictionaries. This paper is based on 14 of these phrasemes, which appear in one or more of these dic­tionaries and include proper nouns and/ or variable words. To make learner's dictionaries more user friendly (Zgusta 1971), it is argued that they need greater consistency in their choice of phraseme headwords, both within and between dictionaries, and that greater cross-referencing is necessary within a single dictionary. Five strategies are pre­sented to help learners with their dictionary searches. = Birds of a Feather Don't Always Flock Together: Gebruikersprobleme by die identifikasie van trefwoorde in aanlyn Engelse aanleerderswoordeboeke. Idiome, segswyses en spreekwoorde (hier na verwys as 'fraseme') vorm 'n sentrale deel van die Engelse taal. Dit is egter dikwels moeilik vir aanleerders van Engels as 'n Addisionele Taal (EAT) om die regte trefwoord te kies wanneer daar na uitdrukkings in 'n woordeboek gesoek word. Aanleerders kan dalk nie 'n woord herken as behorende tot 'n fraseem nie, en kan derhalwe nie onder een enkele 'belangrike' woord kyk nie. Meer nog, hulle keuse van 'n opvallende woord kan nie ooreenstem met dié van die leksikograaf nie. Derdens, hulle kan dalk nie fraseemvariante, soos carry/take coals to Newcastle, herken nie. Hulle kan derhalwe dikwels glad nie daarin slaag om die fraseem te vind nie. 'n Studie van 84 fraseme in vyf aanlyn Engelse aanleerderswoordeboeke (Cambridge Advanced Learner's Dictionary, Collins COBUILD Advanced Dictionary, Longman Dictionary of Contemporary English, Macmillan English Dictionary for Advanced Learners and Oxford Advanced Learner's Dictionary) het 'n gebrek aan eenvormigheid tussen en dikwels binne woordeboeke getoon. Hierdie artikel is gebaseer op 14 van hierdie fraseme wat in een of meer van hierdie woordeboeke verskyn en sluit eiename en/of variante woorde in. Om aanleerderswoordeboeke meer gebruikersvriendelik (Zgusta 1971) te maak, word daar bepleit dat hulle groter konsekwensie in hul keuse van fraseemtrefwoorde nodig het, sowel binne as tussen woordeboeke, en dat groter kruisverwysing nodig is binne 'n enkele woordeboek. Vyf strategieë word aangebied om aanleerders te help met hul woordeboeksoektogte.
Keywords: english as an additional language; dictionary; online; head­word; phraseme; Engels as addisionele taal; woordeboek; aanlyn; trefwoord; fraseem
Description: Afrikaans title: Birds of a Feather Don't Always Flock Together: Gebruikersprobleme by die identifikasie van trefwoorde in aanlyn Engelse aanleerderswoordeboeke
Rights: Copyright status unknown
RMID: 0020135152
Published version: http://lexikos.journals.ac.za/pub/article/view/1215
Appears in Collections:Education publications

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
RA_hdl_82971.pdfRestricted Access605.45 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.