Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/2440/94906
Type: Journal article
Title: Ošetřovatelské intervence v domácí péči
Other Titles: Osetrovatelske intervence v domaci peci
Author: Jarošová, D.
Sikorová, L.
Marečková, J.
Pajorová, H.
Citation: Prakticky lekar, 2012; 92(3):150-153
Publisher: Czech Medical Association of JE Purkyne
Issue Date: 2012
ISSN: 0032-6739
Statement of
Responsibility: 
Jarošová, D., Sikorová, L., Marečková, J., Pajorová, H.
Abstract: Příspěvek prezentuje dílčí výsledky pokračujícího projektu IGA MZ ČR, zabývajícího se tvorbou české verze vybran ých částí klasifikace NIC v domácí péči. Klasifikace NIC je mezinárodní klasifikací ošetřovatelských intervencí a aktivit sestry, která zpřehledňuje a dokumentuje autonomní činnosti sester. Ošetřovatelské intervence a aktivity (NIC) byly zvoleny k posouzení expertní skupinou v závislosti na předchozí ošetřovatelské diagnostice 200 klientů agentury domácí péče v Ostravě. Zařazeny byly intervence a aktivity pro ošetřovatelské diagnózy s četností nad 26 % (9 diagnóz). Těmto diagnózám odpovídalo 263 intervencí spolu s 6 356 příslušnými aktivitami sestry. Tento soubor vybraných intervencí NIC byl posouzen akademickými ošetřovatelskými odborníky a expertní skupinou sester s ohledem na platnou českou legislativu a aktuální stav kompetencí sester. Výsledkem je banka 110 ošetřovatelských intervencí dle NIC a 2 150 příslušných aktivit, které byly zaneseny do elektronické dokumentace pro domácí péči. = This paper presents the partial results of an ongoing project dealing with the creation of a Czech version of selected parts of the NIC classification in home care. NIC classification is an international classification of interventions and activities that nurses perform, which streamlines and documents the autonomous nurses' activities. An expert group chose nursing interventions and activities (NIC) that were based on the previous diagnosis of 200 clients from a home care agency in Ostrava for assessment. They included interventions and activities for nursing diagnoses with a frequency above 26 % (9 diagnoses). These diagnoses corresponded to 263 interventions with 6 356 of relevant nurses' activities. This set of selected NIC interventions was assessed by academic nursing specialists and an expert group of nurses with regard to the valid Czech legislation and the current state of competencies of nurses. As a result, there is a database of 110 nursing interventions according to the NIC and 2150 activities, which were entered into the electronic documentation for home care.
Keywords: oetfiovatelské intervence; elektronická dokumentace; domácí péãe = nursing interventions; electronic record; home care
Description: Article in Czech, abstract in both Czech and English. English title: Nursing interventions in home care
Rights: Copyright status unknown
Appears in Collections:Aurora harvest 3
Public Health publications

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.