Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/2440/95081
Type: Journal article
Title: Elektronická dokumentace pro ošetřovatelskou diagnostiku v domácí péči
Other Titles: Elektronicka dokumentace pro osetrovatelskou diagnostiku v domaci peci
Author: Jarošová, D.
Sikorová, L.
Marečková, J.
Pajorov́, H.
Citation: Prakticky lekar, 2012; 92(2):105-108
Publisher: Czech Medical Association of JE Purkyne
Issue Date: 2012
ISSN: 0032-6739
Statement of
Responsibility: 
Jarošová, D., Sikorová, L., Marečková, J, Pajorová, H
Abstract: Ošetřovatelská dokumentace je legislativnĕ definovanou povinnou součástí zdravotnické dokumentace. Je důlezitá zejména v organizacích, kde je primárnĕ poskytována oššetřovatelská péče samostatnĕ pracujícími sestrami, jako je domácí péãe. Stĕžejní fází ošetřovatelského procesu je ošetřovatelská diagnostika pacienta/klienta s využitím standardizované terminologie. Ošetřovatelská diagnózy se všemi příslušnými prvky zakomponovanými v elektronické dokumentaci poskytují systematický rámec pro dokumentování a stanovení prioritních potfieb a problémÛ pacientÛ. âlánek prezentuje pfiípravu a ovûfiování elektronické dokumentace, která bude vyuÏívána v domácí péãI pro sbûr ošetfiovatelských dat, pro zhodnocení zdravotního stavu pacienta a jeho potfieb a pro stanovení ošetřovatelských diagnóz s využitím mezinárodní taxonomie NANDA-Int. = Nursing documentation is legislatively defined an obligatory part of health records. It is particularly important in organizations where it is primary providing nursing care by independently working nurses, such as home care. The pivotal phase of the nursing process is nursing diagnostics of patient/client using a standardized terminology. Nursing diagnosis with all the relevant components compiled in electronic record provides a systematic framework for documenting and identifying priority needs and problems of patients. The article presents the preparation and verification of electronic documentation, which will be used in home care for collecting nursing data, for assessment of the patient's health status and his needs and for determination of the nursing diagnoses using the NANDA-Int.
Keywords: electronic nursing documentation; home care; NANDA-Int; nursing diagnostics = domácí péče; elektronická ošetřovatelská dokumentace; NANDA-Int; ošetřovatelská diagnostika
Description: Article in Czech. Abstract and keywords also in English. English title is: Electronic documentation for nursing diagnostics in home care
Rights: Copyright of General Practitioner / Prakticky Lekar is the property of Nakladatelske Stredisko C L S J.E. Purkyne and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use.
Published version: http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=2867727c-aa7c-4240-8996-b827c2158075@sessionmgr4002&vid=1&hid=4109
Appears in Collections:Aurora harvest 3
Public Health publications

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.